st-pride.sk

loading

loading

telefon: +421 32 655 2269

email:marketing@kluarco.sk

SK | EN | DE

Share on Facebook Share on Facebook

GDPR
informácie o ochrane a spracúvaní osobných údajovKúpeľno - liečebný ústav ministerstva vnútra SR ARCO (ďalej len KLÚ ARCO) ulica 17.novembra č.6/2, 91451 Trenčianske Teplice, IČO: 00735256 spracúva osobné údaje dotknutých fyzických osôb ako prevádzkovateľ (ďalej ako „prevádzkovateľ“), v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov a v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „Všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) poskytuje nasledovné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa: Stanislava Václavová

Kontakt: marketing@kluarco.skKLÚ ARCO spracúva osobné údaje legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom predovšetkým na dosiahnutie nasledovných účelov spracúvania: • poskytovanie zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti,
 • poskytovanie ubytovacích služieb,
 • monitorovanie verejne prístupných priestorov kamerovým systémom,
 • obchodno-marketingová komunikácia,
 • odberateľské a dodávateľské zmluvné vzťahy.

KLÚ ARCO v rámci svojich spracovateľských činností spracúva osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom preverených sprostredkovateľov, spracúvajúcich osobné údaje dotknutých osôb v mene prevádzkovateľa a na jeho zodpovednosť v rozsahu uzatvorených zmluvných vzťahov.1. Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti:

V rámci poskytovania zdravotnej (kúpeľnej) starostlivosti KLÚ ARCO spracúva bežné osobné údaje dotknutej osoby (najmä: identifikačné údaje, kontaktné údaje, údaje o zdravotnom poistení) ako aj osobné údaje, ktoré sú z osobitnej kategórie osobných údajov, a to údaje o zdraví (najmä: diagnóza, anamnéza, údaje získané v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) a v ojedinelých prípadoch aj genetické údaje v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie primeranej zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou, t.j. dotknutá osoba je povinná údaje KLÚ ARCO údaje poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť adekvátnu zdravotnú starostlivosť.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov (najmä zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) spracúvané predovšetkým na účely: • spracovania návrhov na kúpeľnú starostlivosť, ktoré sú zasielané zdravotnými poisťovňami,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti v súlade s návrhom na kúpeľnú starostlivosť,
 • poskytovania zdravotnej starostlivosti pre samoplatcov v dohodnutom rozsahu,
 • hlásenia Národnému centru zdravotníckych informácií,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou,
 • hlásenia predčasného ukončenia kúpeľnej liečby zdravotným poisťovniam.


Osobné údaje sú zo systémov KLÚ ARCO v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytované najmä nasledovným tretím stranám: • Národnému centru zdravotníckych informácií na základe osobitného zákona,
 • príslušným zdravotným poisťovniam na základe ich oprávneného záujmu,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalším tretím stranám, ktorým je KLÚ ARCO povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

2. Spracúvanie osobných údajov v rámci poskytovania ubytovacích služieb:

V rámci poskytovania ubytovacích služieb KLÚ ARCO spracúva bežné osobné údaje nevyhnutné na identifikáciu dotknutej osoby a poskytovanie súvisiacich služieb. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou a zákonnou požiadavkou, t. j. osoba je povinná údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak osoba neposkytne osobné údaje, nebude možné jej poskytnúť ubytovacie služby.

Osobné údaje sú na základe osobitných právnych predpisov a zmluvných vzťahov s dotknutou osobou spracúvané predovšetkým na účely: • rezervácie ubytovania v rozsahu predzmluvných vzťahov s dotknutou osobou,
 • poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb v zmluvne dohodnutom rozsahu,
 • riešenia podnetov a sťažností dotknutých osôb súvisiacich so zmluvným vzťahom,
 • evidencie pobytu občanov SR na základe zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky,
 • evidencie pobytu cudzincov na základe zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • výberu miestnych daní a poplatkov v súlade s VZN mesta Trenčianske Teplice o miestnych daniach a poplatku.

Osobné údaje sú zo systémov KLÚ ARCO v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb poskytované nasledovným tretím stranám: • Mestskému úradu mesta Trenčianske Teplice ako správcovi dane v rámci výkonu kontroly,
 • príslušným zdravotným poisťovniam v rozsahu ich oprávneného záujmu v prípade, ak sa jedná o predčasne ukončený kúpeľný pobyt na základe návrhu na kúpeľnú starostlivosť,
 • Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v rámci výkonu dohľadu v prípade, ak sa jedná o kúpeľný pobyt s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým je KLÚ ARCO povinné údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.

3. Osobné údaje sú na základe oprávnených záujmov KLÚ ARCO a/alebo dotknutej osoby spracúvané predovšetkým na účely:

 • Spracúvanie osobných údajov v rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom.

  V rámci monitorovania verejne prístupných priestorov kamerovým systémom KLÚ ARCO spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktoré môžu obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov zaznamenanú v súvislosti s monitorovaním priestorov. Dotknutá osoba je informovaná o monitorovaní verejného priestoru prostredníctvom oznámení KLÚ ARCO. Vzhľadom na uvedené sa dotknutá osoba spravidla môže rozhodnúť, či bude zaznamenávaná kamerovým systémom alebo nie (okrem kamier zaznamenávajúcich verejne prístupné priestory v rámci budov). Monitorovanie verejne prístupných priestorov vykonávame za účelom bezpečnosti a ochrany majetku a osôb, pričom nie je zámerom KLÚ ARCO získavať osobitnú kategóriu osobných údajov. Vyhotovený záznam sa uchováva maximálne 5 dní, v prípade ak nie je záznam použitý na účely trestného konania alebo riešenia priestupkov, prípadne oprávnených záujmov KLÚ ARCO (napr. riešenie škodových udalostí). Ak je záznam použitý na uvedené účely, lehota uloženia sa predlžuje o lehotu prináležiacu poskytnutiu záznamu súdom a/alebo orgánom činným v trestnom konaní.

 • Osobné údaje z kontaktného formulára https://www.kluarco.sk/sk/kontakt/


 • KLÚ ARCO spracúva kontaktné údaje, uvedené v kontaktnom formulári, pre účely komunikácie so záujemcami o informácie.

  Osobné údaje sú zo systémov KLÚ ARCO v súvislosti s monitorovaním verejne prístupných priestorov poskytované nasledovným tretím stranám: • súdom a orgánom činným v trestnom konaní, Policajnému zboru SR v rozsahu požadovanej súčinnosti.

Spracovanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu môžete namietať emailom na adrese marketing@kluarco.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.4. Spracúvanie osobných údajov v rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov:

V rámci odberateľských a dodávateľských zmluvných vzťahov KLÚ ARCO spracúva osobné údaje, nevyhnutné na plnenie zmluvy s dodávateľmi tovarov a služieb, prípadne s odberateľmi. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou, len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie predmetnej zmluvy alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V prípade, ak dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, môže to mať za následok neuzatvorenie zmluvného vzťahu (napr. v prípade SZČO) alebo to môže mať dopad na plnenie predmetu zmluvy (napr. ak nebude uvedená kontaktná osoba za zmluvnú stranu, ktorá bude komunikovať a preberať predmet plnenia).

Osobné údaje sú v rámci predmetných zmluvných vzťahov spracúvané predovšetkým na účely: • zavedenia predzmluvných vzťahov,
 • plnenia zmluvy,
 • riešenia podnetov a sťažností súvisiacich so zmluvným vzťahom
 • evidencie kontaktných osôb zmluvných partnerov.


KLÚ ARCO vedie databázu zástupcov, zamestnancov dodávateľov a odberateľov z dôvodu plnenia ich pracovných, služobných a funkčných povinností a zabezpečenia plynulých dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Osobné údaje sú zo systémov KLÚ ARCO v rámci predmetných predzmluvných a zmluvných vzťahov poskytované nasledovným tretím stranám: • advokátskym kanceláriám za účelom poskytovania právnych služieb,
 • súdom a orgánom činným v trestnom konaní v rozsahu požadovanej súčinnosti,
 • partnerom zmluvných strán v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy,
 • a ďalší tretím stranám, ktorým je prevádzkovateľ povinný údaje poskytnúť na základe osobitného právneho predpisu.
 • subjektom, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu zmluvy (najmä: poštový podnik);


Ďalšie informačné systémy, v ktorých spracúvame osobné údaje, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:Informačný systémÚčelPrávny základ (podľa čl. 6 GDPR)
ÚčtovníctvoSpracovanie účtovnej agendy.Evidencia ekonomickej a bezpečnej jazdy vodiča. čl. 6 ods. 1 písmeno c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti
Správa registratúryEvidencie prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (listy, podnety, sťažnosti a iné) v papierovej alebo elektronickej forme a evidencie záznamov v registratúrnom stredisku prevádzkovateľa.čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti čl. 89 - spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely
Práva dotknutých osôbEvidencia bezpečnostných incidentov súvisiacich s únikom osobných údajov a žiadostí dotknutých osôb.čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti čl. 34 GDPR, čl. 15 GDPR
Poistné a škodové udalostiRiešenie poistných udalostí.čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti
Mzdy a personalistikaŽivotopis neprijatých uchádzačov o zamestnaniečl.6 ods. 1 písmeno a) GDPR súhlas so spracúvaním osobných údajov
Právna agendaRiešenie právnych prípadov, vymáhanie pohľadávok, súdne spory, trestné činy,exekúcie čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - splnenie zákonnej povinnosti


Vzhľadom na predmet našej činnosti naša spoločnosť má povinnosť určiť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom spracovávania Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať písomne, elektronicky alebo telefonicky na: marketing@kluarco.sk5. Návšteva webovej stránky

Keď navštívite naše webové stránky, naše webové servery z bezpečnostných dôvodov vždy uchovajú spojovacie údaje počítača spájajúceho sa s našou stránkou, zoznam webových strán, ktoré navštívite v rámci našej stránky, dátum a trvanie Vašej návštevy, identifikačné údaje používaného typu prehliadača a operačného systému ako aj webovej stránky, cez ktorú sa spájate s našou stránkou.6. Súhlas so spracovaním osobných údajov:

V prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek zrušiť elektronicky na adrese marketing@kluarco.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.7. Odovzdávanie osobných údajov tretím stranám

V prípade požiadavky na sprístupnenie vašich osobných údajov od orgánu verejnej moci skúmame, či sú legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie. Bez riadneho preverenia legislatívneho nároku nie sú Vaše údaje sprístupnené.


 • Štátne orgány

V prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.8. Prenos osobných údajov do tretích krajín

V prípade cezhraničného prenosu do tretích krajín tento vykonávame len do krajín, zaručujúcich primeranú ochranu osobných údajov podľa rozhodnutia Komisie EÚ.9. Doba uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Pri účeloch spracovania osobných údajov je doba uchovávania nastavená v zmysle zákonných lehôt a v lehotách podľa registratúrneho plánu.10. Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo: • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s konkrétnou situáciou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas dotknutá osoba udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto KLÚ ARCO spracúvané. Dotknutá osoba má právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu KLÚ ARCO;
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 Bratislava;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť KLÚ ARCO a ním poverenej zodpovednej osobe v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov.
 • Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť svoje si práva, môže tak vykonať:
 • písomne na adrese: Kúpeľno - liečebný ústav ministerstva vnútra SR ARCO, ulica 17.novembra č.6/2, 91451 Trenčianske Teplice
 • elektronicky na adrese: marketing@kluarco.sk.


V prípade, ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, jej práva môže zastupovať zákonný zástupca.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

KLÚ ARCO je povinná:

 • vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo oboznámiť o dôvodoch, prečo k prevereniu nedošlo, a možnosti uplatnenia práva dotknutej osoby na podanie návrhu na začatie konania podľa § 100 a na inú právnu ochranu podľa osobitého predpisu.
 • bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva dotknutej osoby.


11. Dozorný orgán

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý je národným dozorným orgánom. Kontaktné údaje nájdete na webovej stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
| Ochrana osobných údajov | ZverejňovaniefacebookinstagramCopyright © 2024 ARCO, Kúpeľno - liečebný ústav ministerstva vnútra SR

web by niw.sk